Reading:
Sekretesspolicy SE

1 month ago

Sekretesspolicy SE


FAMBES AB Dataskyddspolicy

Din integritet är vår högsta prioritet på Meddicard (Bolagsnamn – Fambes AB). Därför har vi utvecklat en dataskyddspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.

Dataskyddspolicyn har tre syften:

1. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna förbättra vårt erbjudande till dig och för att kunna ge dig en bättre upplevelse med den;
2. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med den; samt
3. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.
Ägna en liten stund åt att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och kontakta oss om du har frågor.
Genom att använda Meddicard tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Meddicard använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi gör det för att du t.ex. ska kunna ta del av din hälso- och sjukvårdsinformation, kunna kommunicera direkt med ditt vårdteam, se dina vårdplaner, allt med målet att låta dig ta kontroll över din hälsa. Vi hanterar dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
Genom hela denna dataskyddspolicy hänvisar vi till Meddicard tjänster eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra användarvillkor.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skapar en profil hos Meddicard, laddar ned en programvaruuppdatering, godkänner att aktivera en vårdplan, kontaktar oss eller deltar i en onlineundersökning kan vi samla in olika typer av information. Detta kan vara:
Person- och kontaktinformation– namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, hur du vill kommunicera med oss, etc.
Vårdinformation och Vårdplaner – uppgifter om vårdplaners existens, involverade vårdenheter och vårdpersonal, fullmaktstagare eller person- och kontaktinformation om personer som du valt dela vårdplaner med samt de samtycken du givit relation till en viss vårdplan.
Elektronisk signering av avtal och samtycken – uppgifter om vilka avtal Du har signerat digitalt och vilka samtycken eller uppdrag du lämnat via Meddicard tjänster och till vem samtycket eller uppdraget givits.
Information om hur du interagerar med Meddicard – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform och skärmupplösning. Geografisk information – din geografiska placering. Mobil enhet – Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Meddicard tjänster. Till exempel kan vi tillåta dig att ladda ner information som lagras som en cachad kopia på din mobila enhet eller ladda upp bilder och formulär eller annan information, ta kontakt med anhöriga eller andra som du vill dela information med eller låta dig använda röstkommandon för att styra Tjänsten. Att du ger oss sådan tillåtelse betyder inte att ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi kommer att få tillgång till specifik information utan din tillåtelse. Tvärtom, för varje typ av information som anges i detta avsnitt kommer vi att be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådana funktioner i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse.
Loggfiler – Alla anrop som går genom Meddicard system loggas med tidstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för logguppföljning av vårdgivaren och forskare.

Vad gör vi med den information som vi samlat in om dig?

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att Meddicard skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller andra avtalsenliga skyldigheter samt för att tillhandahålla, utföra och förbättra Meddicard tjänster.
Meddicard samlar även in övrig information som generellt sett är nödvändig för andra syften vilket beskrivs nedan och vi behandlar personuppgifter för nedanstående lagliga syften:
Kommunicera med dig. Meddicard kan också komma att använda din data för att kommunicera och marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat FAMBES kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till hello@meddicard.com

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att ge åtkomst eller överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid åtkomst eller överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer aldrig att dela så kallade känsliga personuppgifter utan ditt uttryckliga och specifika samtycke. Vi kommer inte heller att sälja dina personuppgifter till tredje part om du inte ger ett uttryckligt och otvetydigt tillstånd till detta.
Leverantörer och underleverantörer såsom till exempel bolag inom Meddicard-koncernen. Meddicard kan komma att dela dina personuppgifter men aldrig känsliga personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
Vårdgivare. Meddicard kan komma att dela information till din vårdgivare som du tillför din vårdplan. För de personuppgifter som delas med vårdgivare ansvarar vårdgivare enligt deras gällande dataskyddspolicy och personuppgiftshantering. Meddicard kan även komma dela loggfiler med vårdgivare där det framgår när, var och på vilket sätt du anropade Meddicard.
Myndigheter. Meddicard kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter så att myndigheten kan fullgöra sin myndighetsutövning, enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Avyttring. Meddicard kan komma att dela din information till tredje parter:
-För det fall att FAMBES säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Meddicard komma att lämna dina personuppgifter, men aldrig känsliga personuppgifter och aldrig utan ditt samtycke i samband med sådan transaktion, till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
-Om Meddicard eller en väsentlig del av Meddicard tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter efter samtycke men aldrig känsliga personuppgifter om Meddicard kunder komma att delas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar samtliga din data inom EU/EES. Vi kan dock komma att vidarebefordra anonymiserade, statistiskt komprimerade data till länder utanför EU/EES med hjälp av våra utvärderingsverktyg.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav som ställs enligt lag, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering:
Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära och vanligtvis har du kontinuerlig åtkomst till en översikt av dina data.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Meddicard, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. I vissa fall, som till exempel när data har blivit del av din journal kan personuppgifterna raderas. Kontakta din vårdgivare eller Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Box 45184, 104 30 Stockholm, tel 010-788 50 00 eller vss@ivo.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder inte cookies och liknande spårningstekniker i appen för IOS eller Android.
Informationssäkerhet
Dataintrång. För den osannolika händelsen att det sker ett dataintrång på Meddicard system som påverkar dig kommer Meddicard att meddela dig så fort som möjligt.
Skydd av din information. Meddicard skyddar din personliga information från obehörig åtkomst, förvanskning eller förstörelse genom säker inloggning, kryptering av information på din enhet och kryptering av all trafik som sker till och ifrån Meddicard system. Meddicard vidtar även adekvata åtgärder för att förhindra missbruk och otillåten användning av information som passerar eller lagras på Meddicard system.

Kontakta oss

FAMBES AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559075-0633 Box 1931, 116 74 Stockholm och har en tjänst som heter Meddicard. Websidan är www.meddicard.com
Meddicard tar dataskydd på allvar och tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Meddicard på hello@meddicard.com. FAMBES AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning som anges ovan. FAMBES AB följer svensk dataskyddslagstiftning.
Besök www.Meddicard.com  eller www.mocom.io för mer information om FAMBES.


Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 01.11.2021

Arrow-up