Reading:
Användarvillkor

1 month ago

Användarvillkor


När du får åtkomst till eller använder Meddicard online- och mobilappstjänster (sammantaget “Webbplatserna”), intygar du att du har läst och förstått Privacy Policyoch du sluter ett juridiskt bindande avtal (”Avtal”) baserat på dessa Meddicards användarvillkor med Fambes AB (företagsnummer 559075-0633), med registrerad adress på Box 1931, 11674 Stockholm, Sverige.

Du bekräftar vidare att du har full juridisk rätt att ingå avtalet.

Tjänster

Meddicard erbjuder olika lösningar för hotellsektorn, allt från Health Care Apps, Service provider Platform. Var och en av tjänsterna kan användas separat eller kombineras. Meddicard har också samarbetat med flera tredjepartsleverantörer för att göra tjänsten mer användbar för användaren.

Användarinnehåll

Vissa delar av webbplatserna kan tillåta användare att lägga upp information, bilder, meddelanden och annat material (allt sådant material som en användare skickar in, lägger upp, visar eller på annat sätt gör tillgängligt på webbplatserna kallas för “användarinnehåll”). Sådan funktionalitet är utformad för att hjälpa läsare att få karriär- och företagsinformation, underlätta kommunikation, diskutera sätt att fatta karriärbeslut och för att informera användarna om jobbmöjligheter.Detta användarinnehåll tillhandahålls av externa bidragsgivare. De kan ibland posta användarinnehåll, inklusive meddelanden eller uttalanden som är vilseledande, vilseledande eller helt fel. Meddicard  stöder inte och ansvarar inte för några åsikter, råd, information eller uttalanden i användarinnehållet som gjorts eller visas på webbplatserna av tredje part. Du erkänner att genom att gå in på webbplatserna kan du komma i kontakt med innehåll som du finner skadligt, stötande, hotfullt, oanständigt eller stötande och du erkännerden där  Meddicard ska inte ha något ansvar gentemot dig för innehållet inklusive men inte begränsat till uttryckligt språk och annat potentiellt stötande material.

Användare av webbplatserna får inte lägga upp användarinnehåll eller information som är olagligt, bedrägligt, diskriminerande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande eller som innehåller sexuella, etniska eller rasistiska eller andra diskriminerande förtal, eller material som inte innehåller något relevant eller konstruktivt innehåll, som går utöver svordomar till obscenitet eller avsky, eller som på annat sätt är i strid med lagen. Användare är också förbjudna att publicera något användarinnehåll som innehåller proprietär information, affärshemligheter eller konfidentiell information. Användarinnehåll får inte innehålla några annonser, uppmaningar, kedjebrev, pyramidspel, investeringsmöjligheter eller annan oönskad kommersiell kommunikation (om inte annat uttryckligen tillåts av oss), eller uppmuntra eller orsaka spam eller översvämning.

Du är förbjuden att publicera något användarinnehåll som innehåller officiell identifieringsinformation (oavsett om din egen eller någon annan persons) på webbplatserna, såsom personnummer, passnummer, nationellt identifikationsnummer, försäkringsnummer, körkortsnummer, immigrationsnummer eller annat liknande nummer, kod eller identifierare.Att lägga ut sådan identifieringsinformation kan leda till identitetsstöld och andra negativa konsekvenser . Meddicard kan ta bort sådana nummer men åtar sig ingen skyldighet att göra det och åtar sig inget ansvar och frånsäger sig allt ansvar för postning av sådana nummer.

Även om Meddicard inte har någon skyldighet att göra det, Meddicard kan övervaka användarinnehåll som läggs upp på webbplatserna och förbehåller sig rätten att radera användarinnehåll eller delar därav som bryter mot ovanstående regler, meddelanden, ämnen som inte är relaterade till den specifika del av webbplatserna där de publiceras, annonser, rekrytering eller annat kommersiella meddelanden och annat användarinnehåll som Meddicard anser efter eget gottfinnande är olämpligt. Om du anser att ett meddelande bryter mot våra policyer, vänligen kontakta Meddicard omedelbart så att vi kan överväga att redigera eller ta bort det. Meddicardlovar inte att ta bort något Användarinnehåll och tolkning av huruvida Användarinnehåll bryter mot något Meddicard policy förblir alltid inom eget gottfinnande av. Meddicard förbehåller sig rätten att avslöja allt användarinnehåll och annan relevant information och omständigheterna kring deras överföring till tredje part för att kunna använda webbplatserna korrekt; att skydda sig själv, sina partners och sina besökare; och att följa rättsliga skyldigheter eller myndighetsförfrågningar. Det betyder  Meddicard kan efterkomma begäranden från domstol om att avslöja en användares elektroniska adress och identitet.

Rätt att använda material

Meddicard, inklusive fotografier, ger du Meddicard en icke-exklusiv, världsomspännande, evig, oåterkallelig (förutom vad som beskrivs här), fullt betald, royaltyfri, underlicenserbar (genom flera lager av underlicenstagare) rätt och licens att göra, använda, sälja , underlicensiera, reproducera, distribuera, framföra, visa, förbereda härledda verk från och på annat sätt utnyttja allt sådant innehåll och material för purpose without restriction. Furthermore, you grant Meddicard,dess dotterbolag och underlicensierar rätten att använda ditt namn och/eller användarnamn i samband med innehållet. När du ansöker om ett jobb via Meddicard sänder du din information till Meddicard och ber Meddicard att dela den informationen med en tredje part. När du som arbetsgivare svarar eller kontaktar en arbetssökande som har använt Meddicard delar du den informationen med och ber oss att dela det med den arbetssökande. Du intygar och garanterar att: (i) du äger innehållet som publicerats av dig på eller via webbplatserna eller på annat sätt har rätt att bevilja den licens som anges i detta avsnitt, (ii) publicering och användning av ditt innehåll på eller genom Sites bryter inte mot integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätter, avtalsrättigheter, immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet, och (iii) publiceringen av ditt innehåll på webbplatserna inte resulterar i ett avtalsbrott mellan dig och en tredje part. Du samtycker till att betala för alla royalties, avgifter, skadestånd och alla andra pengar som är skyldiga någon person eller enhet på grund av innehåll du publicerar på eller via webbplatserna. Du samtycker till att försvara och gottgöra Meddicard och dess dotterbolag från alla anspråk som härrör från innehåll eller material som du tillhandahåller nedan. Om du vill återkalla ditt licensbeviljande för sådant innehåll, vänligen skicka ett bestyrkt begärandebrev till postadressen som anges ovan med en kopia av ditt pass eller nationella identitetskort (för identitetsverifieringsändamål) och begär borttagning av sådant innehåll. Ditt bestyrkta förfrågningsbrev måste innehålla (a) underskriften av den tillämpliga rättighetsinnehavaren för sådant innehåll eller en person som är behörig att agera på rättighetsinnehavarens vägnar; (b) identifiering av innehållet för vilket licensen ska återkallas och information som rimligen är tillräcklig för att Meddicard kan hitta och ta bort innehållet på webbplatserna; (c) ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress; (d) ett uttalande om att du i god tro tror att du är rättighetsinnehavaren eller auktoriserad av rättighetsinnehavaren att återkalla licensen för det angivna innehållet; och (e) ett uttalande om att informationen i begäran är korrekt, och under straff för mened, att du är rättighetsinnehavaren eller är behörig att agera på rättighetsinnehavarens vägnar med avseende på sådant material. Det kan tillkomma en avgift för att besvara och utföra en sådan begäran; vänligen kontakta Meddicard förmer  detaljer.

Regler för webbplatser

Du samtycker till att inte få åtkomst till (eller försöka få åtkomst till) Webbplatserna på något annat sätt än genom gränssnittet som tillhandahålls av Meddicard, såvida du inte specifikt har tillåtits att göra det i ett separat avtal med Meddicard. Du samtycker till att du inte kommer att delta i någon aktivitet som stör eller stör webbplatserna (eller servrarna och nätverken som är anslutna till webbplatserna). Såvida du inte har fått särskilt tillåtelse att göra det i ett separat avtal med Meddicard,du samtycker till att du inte kommer att reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta eller sälja vidare webbplatserna för något syfte. Du samtycker till att du är ensam ansvarig för (och att Meddicard inte har något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för) eventuella brott mot dina skyldigheter enligt detta avtal och för konsekvenserna (inklusive eventuell förlust eller skada som Meddicard kan lida) av något sådant. brott .

Du samtycker till att du inte ska överföra till Meddicard eller ladda upp som en del av webbplatserna någon skadlig kod eller använda eller förskingra data på webbplatserna för din egen kommersiella vinning. “Skadlig kod” avser all programvara (ibland kallad “virus”, “maskar”, “trojanska hästar”, “tidsbomber”, “tidslås”, “döda enheter”, “fällor”, “åtkomstkoder, ” “cancelbots” eller “fälldörrsanordningar”) som: (a) är avsiktligt utformade för att skada, störa, inaktivera, skada, försämra, störa, avlyssna, expropriera eller på annat sätt på något sätt hindra data, lagringsmedia, program , system, utrustning eller kommunikation, baserat på någon händelse, inklusive till exempel men inte begränsat till (i) överskridande av ett antal kopior, (ii) överskridande av ett antal användare, (iii) förflutit av en tidsperiod, (iv) avancemang till ett visst datum eller annan siffra, eller (v) användning av en viss funktion; eller (b) skulle göra det möjligt för en obehörig person att orsaka ett sådant resultat; eller (c) skulle göra det möjligt för en obehörig person att komma åt en annan persons information utan sådan annan persons vetskap och tillåtelse.

Utan att begränsa det föregående och endast som exempel, får användare inte:

*Generera eller underlätta oönskad kommersiell e-post (“spam”).

* Skicka, ladda upp, distribuera eller sprida eller erbjuda dig att göra detsamma med avseende på olagligt, ärekränkande, trakasserande, kränkande, bedrägligt, kränkande, obscent eller på annat sätt stötande innehåll

* Avsiktligt distribuera virus, maskar, defekter, trojanska hästar, korrupta filer, bluffar eller andra föremål av destruktiv eller vilseledande natur

*Genomför eller vidarebefordra pyramidspel och liknande

* Överför innehåll som kan vara skadligt för minderåriga

* Utge sig för att vara en annan person (genom att använda en e-postadress eller på annat sätt) eller på annat sätt framställa dig själv eller källan till någon e-post

*Olagligt överföra annans immateriella rättigheter eller annan äganderättslig information utan sådan ägares eller licensgivares tillstånd

* Använd webbplatserna för att bryta mot andras lagliga rättigheter (såsom integritets- och publicitetsrättigheter).

*Främja eller uppmuntra olaglig verksamhet

*Störa andra Meddicard-användares åtnjutande av webbplatserna

* Skapa flera användarkonton i samband med brott mot avtalet eller skapa användarkonton på automatiserat sätt eller under falska eller bedrägliga förevändningar

* Sälja, byta, sälja vidare eller på annat sätt utnyttja för något obehörigt kommersiellt syfte eller överföra något Meddicard konto

* Ändra, anpassa, översätt eller bakåtkonstruera någon del av webbplatserna

* Ta bort alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter som finns på eller på webbplatserna

* Formatera om eller rama in någon del av webbsidorna som är en del av webbplatserna utan Meddicards uttryckliga tillstånd

* Kontakta andra Meddicard användare om program för multi-level marketing (MLM), jobb som kräver betalning för att starta och alla ämnen Meddicard anses vara skadliga för sina användare

*Skapa flera Meddicard konton utan tillstånd

* Omgå alla begränsningar eller avstängningar av funktionalitet

*Ge falsk information under användningen av webbplatserna

Meddicard förbehåller sig rätten att använda innehållet i meddelanden eller material som skickas via eller till webbplatserna eller Meddicard för att förhindra potentiellt olagliga aktiviteter och aktiviteter som är skadliga för andra användare. Meddicard förbehåller sig rätten att använda en mängd olika metoder för att upptäcka och åtgärda onormal aktivitet och skärminnehåll för att förhindra missbruk som spam. Dessa ansträngningar kan ibland resultera i en tillfällig eller permanent avstängning eller uppsägning av vissa funktioner för vissa användare.

Registrering – Tillhandahållande av e-postadress

Vissa delar av webbplatserna kräver att du registrerar dig eller uppger en e-postadress. Om du registrerar dig samtycker du till att (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv i enlighet med vårt registreringsformulär (inklusive din e-postadress) och (b) vara ansvarig för konfidentialitet och användning av ditt användarnamn och lösenord och inte överföra eller sälja din användning av eller åtkomst till webbplatserna till någon tredje part. Meddicard är inte ansvarigt och frånsäger sig allt ansvar om din e-post används felaktigt och falskt av en tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst (men kommer inte att ha en skyldighet) att avsluta användare, återkräva användarnamn eller webbadresser.

Ändring av tjänst och villkor

Meddicard kan ändra eller avsluta webbplatserna från tid till annan, oavsett anledning och utan föregående meddelande. Meddicard förbehåller sig rätten att ändra detta avtal då och då utan föregående meddelande, så kom tillbaka ofta för att granska detta avtal. Genom att använda webbplatserna eller applikationen samtycker du till att du är informerad om den senaste versionen av tillämpliga tjänstevillkor.

Friskrivning från garantier

Meddicard frånsäger sig allt ansvar eller ansvar för riktigheten, innehållet, fullständigheten, lagligheten, tillförlitligheten eller funktionsdugligheten eller tillgängligheten av information eller material som visas i Meddicard resultat eller publicerats på webbplatserna av Meddicard eller tredje part. Meddicard frånsäger sig allt ansvar för radering, underlåtenhet att lagra, felaktig leverans eller otidig leverans av information eller material. Meddicard frånsäger sig allt ansvar för skada som uppstår genom nedladdning eller åtkomst av information eller material på webbplatserna eller på andra webbplatser på internet som nås via webbplatserna. Under inga omständigheter ska Meddicard vara ansvarigt gentemot dig eller någon användare på grund av den användarens användning eller missbruk av eller tillit till Meddicard webbplatser.

WEBBPLATSERNA OCH ALLT MATERIAL, INFORMATION, ANVÄNDARINNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM INGÅR PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN INGEN GARANTI, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. MEDDICARD OCH DESS LICENSGIVARE AVSÄKER UTTRYCKLIGEN I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAG ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADÄRADE GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, OCH FÖRSÄLJLIGHET. MEDDICARD OCH DESS LICENSGIVARE AVSÄKER FRÅN ALLA GARANTIER ANGÅENDE SÄKERHET, PÅLITLIGHET, AKTUELLT OCH PRESTANDA HOS MEDDICARD-TJÄNSTERNA. MEDDICARD OCH DESS LICENSGIVARE AVSÄKER FRÅN ALLA GARANTIER FÖR ALLA INFORMATION ELLER RÅD SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN. MEDDICARD OCH DESS LICENSGIVARE AVSÄKER FRÅN ALLA GARANTIER FÖR TJÄNSTER ELLER VAROR SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM ELLER ANNONSERAS PÅ WEBBPLATSEN ELLER TILLHANDAHÅLLS GENOM NÅGRA LÄNKAR SOM TILLHANDAHÅLLS AV MEDDICARD.

DU FÖRSTÅR ​​OCH GODKÄNNER ATT DU LADDER NED ELLER ANNAT SÅ FÅR MATERIAL ELLER DATA GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN EFTER EGEN VAL OCH RISK OCH ATT DU ENDA ANSVARAR FÖR EVENTUELLA SKADA PÅ DINA KOMPLETTERANDE SYSTEM FÖR DINA KOMPONENTER. MATERIAL ELLER DATA.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MEDDICARD ELLER DESS LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA MOT NÅGON ANVÄNDARE PÅ GRUND AV DEN ANVÄNDARENS ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV ELLER LIT PÅ WEBBPLATSERNA, SOM UPPSTÅR FRÅN NÅGOT ANSVAR relaterade till DETTA AVTAL ELLER HÄR AVTALET. SÅDAN BEGRÄNSNING AV ANSVAR SKA GÄLLA FÖR ATT FÖRHINDRA ÅTERHÄLLNING AV DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, EXEMPELSKADOR OCH STRAFSKADOR OAVSETT ATT SÅDAN ANSVAR BASERAS PÅ GARANTI, KONTRAKTER, ELLER ANDRA KONTRAKTER, DESS LICENSGIVARE HAR UNDERVISATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA OCH TROTS OM NÅGON ÅTGÄRD ÄR VÄSENTLIGA SYFTE. SÅDAN ANSVARSBEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT OAVSETT SKADARNA HAR UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV OCH LIT PÅ WEBBPLATSERNA, FRÅN LIT ELLER SKADA ORSAKADE AV INFORMATION SOM UPPLATS PÅ WEBBPLATSEN, FRÅN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER MISSBRUK FRÅN WEBBPLATSER, OCH MINSKAR FRÅN WEBBPLATSER. WEBBPLATSER (INKLUSIVE SÅDANA SKADOR SOM UPPLÅTS AV TREDJE PART). DENNA BEGRÄNSNING SKA OCKSÅ GÄLLA MED REPETERANDE PÅ SKADOR SOM UPPSTÅTTS PÅ ANLEDNING AV ANDRA TJÄNSTER ELLER VAROR SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM ELLER ANNONSERAS PÅ WEBBPLATSEN ELLER TILLHANDAHÅLLS GENOM NÅGRA LÄNKAR SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN. DENNA BEGRÄNSNING SKA OCKSÅ GÄLLA, UTAN BEGRÄNSNING, FÖR KOSTNADERNA FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLORADE VINST ELLER FÖRLÖDA DATA. SÅDAN BEGRÄNSNING SKA VIDARE GÄLLA MED RESPEKTAN ELLER UNDERLÅTANDE AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGON INFORMATION ELLER VAROR SOM FINNS PÅ, ELLER ÄR LÄNKAD ELLER RELATERAD PÅ NÅGOT SÄTT TILL WEBBPLATSEN. SÅDAN BEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT EVENTUELLT MELLAN I VÄSENTLIGT SYFTE MED NÅGON BEGRÄNSAD KOMPONERING OCH I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG.

Utan att begränsa det föregående ska Meddicard eller dess licensgivare under inga omständigheter hållas ansvariga för förseningar eller fel i prestanda som direkt eller indirekt är ett resultat av naturhandlingar, krafter eller orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, Internetfel, datorer utrustningsfel, telekommunikationsutrustningsfel, annan utrustningsfel, elektriska strömavbrott, strejker, arbetskonflikter, upplopp, uppror, civila oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, explosioner, Guds handlingar, krig, statliga åtgärder, beslut från inhemska eller utländska domstolar eller tribunaler, utebliven prestation från tredje part eller förlust av eller fluktuationer i värme, ljus eller luftkonditionering.

Gällande lag och tvistlösning

Detta Avtal och alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta Avtal (“Tvist”) kommer att styras i alla frågor, inklusive men inte begränsat till detta Avtals giltighet, konstruktion och prestanda, av och under Sveriges lagar.

I händelse av en tvist ska en uppgörelse i godo eftersträvas innan några rättsliga åtgärder vidtas. Om en uppgörelse i godo inte kan nås, ska en rättslig talan väckas vid Sveriges domstolar.

Diverse

Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet härav och ersätter och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller avtal, skriftliga eller muntliga, angående sådant ämne. Varje avstående från någon bestämmelse i detta avtal är endast effektiv om den är skriftlig och undertecknad av Meddicard. Detta avtal, tillsammans med eventuella tillägg och eventuella ytterligare avtal som du kan ingå med Meddicard i samband med webbplatserna, ska utgöra hela avtalet mellan dig och Meddicard beträffande webbplatserna. Om någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion, ska ogiltigheten av en sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som ska förbli i full kraft och verkan.

Du förstår och erkänner att Meddicard eller dess licensgivare äger alla rättigheter och intressen till webbplatserna och alla äganderätter som är förknippade med dessa. Meddicard förbehåller sig alla rättigheter som inte specifikt beviljas här. Du får inte modifiera några upphovsrättsmeddelanden, äganderättsförklaringar, tillskrivningar av varumärken och tjänstemärken, patentmärkningar och andra tecken på ägande av material som nås via webbplatserna förutom ditt innehåll. All användning av material eller beskrivningar; någon härledd användning av webbplatserna eller dess material; och all användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning är strängt förbjuden. Användaren får under inga omständigheter inrama någon del av webbplatserna eller något material som finns däri.

Du får inte överlåta eller delegera några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta utan Meddicard förhands skriftligt medgivande och alla sådana försök är ogiltiga. Meddicard kan fritt överlåta eller delegera sina rättigheter och skyldigheter enligt detta utan föregående meddelande till dig.

I händelse av att en eller flera av de avtalsmässiga bestämmelserna i tjänstevillkoren är ogiltiga, ska villkoren och tjänsterna fortsätta att ha full kraft och verkan.

Kontakt

Arrow-up